Residentie VERONY

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij de huur van een vakantieverblijf in residentie Verony, Manitobaplein 1, 8370 Blankenberge

Door het maken van de reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Minimum leeftijd:

De minimumleeftijd van één van de verblijvende gasten is 21 jaar.

Huurperiode en aantal gasten:

In geen enkel geval kan de overeengekomen duurtijd van de huur verlengd worden, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord door de verhuurder.

Het maximum aantal personen (4 personen in de studio, 5 personen in het appartement) mag niet overschreden worden.

Baby’s tot maximum 2 jaar oud worden niet meegerekend.

Minstens één van de verblijvende gasten moet 21 jaar zijn.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Inbegrepen:

Normaal gebruik van de accommodatie en alle aanwezige huisraad, gebruik van het bedlinnen en het keukentextiel, gebruik van de aanwezige schoonmaakmiddelen, normaal water- en energieverbruik, eindschoonmaak zijn inbegrepen in de huurprijs.

Niet inbegrepen:

Badlinnen, verzorgingsprodukten, verbruiksgoederen en voeding moet de huurder zelf voorzien.

Staat en gebruik van het eigendom:

Er mag niet gerookt worden in de woning.

De vakantieverblijven zijn te bereiken via een gemeenschappelijke inkom, hal en trap. Deze moeten, net zoals het privatieve gedeelte, met respect gebruikt worden.

Bij het afgeven van de sleutels aan de huurder en bij het terugbezorgen van deze sleutels door de huurder worden de ruimtes en de inventaris nagezien.

De huurder moet de woning en de inventaris van de huisraad bij aankomst controleren.

Tekorten moeten gemeld worden aan de verhuurder binnen de 4 uur na aankomst.

Klachten die niet tijdig gemeld worden, worden achteraf niet meer aanvaard.

De verhuurder is bereikbaar op het nummer (0032)495929602 of per mail op reservations@verony.be

De verhuurder heeft het recht om alle herstellingen uit te voeren waarvan de hoogdringendheid en de noodzakelijkheid zullen blijken gedurende de huurperiode en dit zonder dat de huurder een schadeloosstelling of een vermindering van de huurprijs kan eisen.

De ruimtes worden enkel gebruikt voor tijdelijke bewoning en dit zonder burenhinder te veroorzaken (geluiden, geuren, rook, lichten, enz.).

In geen enkel geval mag de huurovereenkomst overgedragen worden.

Er mag ook niet onderverhuurd worden, zelfs niet kosteloos.

Waarborg:

Bij aankomst wordt er contant een waarborg van 200 euro geïnd, dit kan cash of met Payconiq .

Bij niet-betaling van de waarborg wordt de verhuurder, zonder voorafgaande ingebrekestelling, toegelaten zijn verplichting tot levering van het genot van de gehuurde zaak op te schorten.

Bij het verlaten van de woning zonder vastgestelde schade of ontbrekende inventaris, wordt de waarborg integraal terugbetaald.

In het ander geval worden de overeenkomstige kosten in mindering gebracht.

Indien er in de woning gerookt werd, wordt de waarborg integraal ingehouden.

De gehuurde goederen mogen geen enkele waardevermindering hebben ondergaan (behalve normale gebruikssporen) en moeten in propere staat zijn achtergelaten. Kasten, vuilnisbakken en koelkasten, sanitaire ruimtes, elektronische huishoudapparatuur, vaatwasmachine, enz. moeten leeg en proper zijn.

Gebruik van het bedlinnen, normaal verbruik van elektriciteit en water alsook de eindschoonmaak zijn inbegrepen.

Bij extreem verbruik en/of extreme vervuiling kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

De huurder doet er goed aan ongelukjes spontaan te melden aan de verhuurder.

De huurder verbindt er zich nu reeds toe om het surplus te betalen indien blijkt dat de waarborg ontoereikend was.

De aanvullende betaling moet overgemaakt worden binnen de week na berichtgeving.

Onmiddelijke verbreking:

In geval van wanprestatie door de huurder heeft de verhuurder het recht om de overeenkomst ten laste van de huurder te ontbinden.

Eventuele nog verschuldigde bedragen worden onmiddellijk opeisbaar.

Annulatie:

Partijen komen overeen dat in het geval er afgezien wordt van de overeenkomst :

• Door de verhuurder wegens overmacht, deze gehouden zal zijn om de eventueel reeds betaalde sommen

integraal terug te storten, binnen de 7 dagen na melding van de verbreking van de overeenkomst.

De huurder heeft in dit geval geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van de reeds betaalde sommen en doet dan ook uitdrukkelijk afstand van verdere rechten.

De verhuurder behoudt zich het recht over te gaan tot annulering van de verhuurovereenkomst bij onjuistheid van de opgegeven persoonsgegevens.

• Door de huurder, deze de volledige huursom verschuldigd is aan de verhuurder indien hij minder dan 30

dagen voor het ingaan van de huur afziet van de overeenkomst.

Een anulatie meer dan 30 dagen voor aankomst is kosteloos.

Aansprakelijkheid en verzekeringen:

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen in en rond de woning.

De verhuurder heeft geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in ons vakantieverblijf.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

De huurder is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van de verhuurder ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in het huis bevinden.

U bent verplicht om als huurder zelf over de passende verzekeringen te beschikken (burgerlijke aansprakelijkheid, bij brand of diefstal als u in fout bent of door uw nalatigheid, …).

Ook eventuele schade bij brand aan uw persoonlijke spullen is niet gedekt door de brandverzekering van de woning.

Voor schade die niet gedekt wordt door uw verzekering ben u zelf als huurder verantwoordelijk.

Wanneer het verblijf niet kan doorgaan door maatregelen opgelegd door de Belgische overheid of een andere overheidsinstantie, dan zijn eveneens de annuleringsvoorwaarden van kracht.

Het is daarom aan te raden om een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten zodat u uw gelden kan recupereren, indien u door omstandigheden of overmacht genoodzaakt bent uw vakantie te annuleren of voortijdig te moeten afbreken.

Informeer u hiervoor tijdig bij uw verzekeringsagent voor een voldoende dekkende verzekering.

Een wijziging of annulering door de huurder dient te allen tijde schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven onder vermelding van naam en huurperiode.

Betwistingen:

In geval van betwisting, zijn enkel het Vredegerecht en de Rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar de gehuurde panden zich bevinden, bevoegd.

Alle vermeldingen op de website van residentie Verony worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.

De verhuurder is niet aan kennelijke fouten op zijn website gebonden.

Residentie Verony

Manitobaplein 1

8370 Blankenberge

+32 495 929602

reservations@verony.be

© 2024 Vakantie in luxe te Blankenberge.