De website residentie. verony.be behoort toe aan:

Koenraad Vervaecke, Manitobaplein 1, 8370 Blankeberge

T: +32 495 929602

E: reservations@verony.be

Persoonsgegevens

Definitie

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens waarmee u als individu kan worden herkend. Bv: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres ed. U bent zelf uitsluitend verantwoordelijk voor de informatie die u ons verstrekt.

Verwerkingsdoeleinden

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Voor de verwerking en uitvoering van reserveringen.

Ter verbetering van onze site en vakantieaanbod.

Om u als bezoeker op de hoogte te houden van onze speciale aanbiedingen indien daarom wordt verzocht.

Voor het uitvoeren van een prijsaanvraag.

Voor het beantwoorden van eventuele vragen.

Door onze contactpagina te gebruiken en elektronisch met ons te communiceren, erkent en aanvaardt u dit privacybeleid en stemt u in met de verwerking van uw persoonlijke informatie volgens dit privacybeleid.


Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.b noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, 6.1.c noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting en 6.1.f noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Minderjarigen

Minderjarigen mogen enkel gebruik maken van onze online diensten onder toezicht en mits goedkeuring van de ouders of meerderjarige voogd.

Delen

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Residentie VERONY verbonden zijn.

Residentie VERONY garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.


Opslag

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van reserveringen en boekhouding) of gedurende de termijn die nodig is voor het behartigen van het gerechtvaardigd belang om te ondernemen.


Beveiliging

Alle informatie die met onze website residentie.verony.be wordt uitgewisseld, wordt versleuteld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van SSL-versleuteling (Secure Sockets Layer). Het gebruikte veiligheidscertificaat wordt uitgereikt door

Let’s Encrypt Authority X3.


Andere gegevens

Andere gegevens die wij van u ontvangen bij het registreren of inloggen op onze website residentie.verony.be zijn

TCP/IP adressen

Welk besturingssysteem

Welke browser

Wanneer u door onze website navigeert, kan bepaalde informatie passief worden verzameld door middel van diverse internettechnologieën zoals IP-adressen, cookies en navigatiegegevens, zonder dat u zelf op actieve wijze deze informatie verstrekt.

Een IP-adres is een uniek en identificerend nummer dat toegewezen wordt aan elke computer die gebruik maakt van internet. Algemeen wordt aangenomen dat een IP-adres geen persoonlijke informatie bevat omdat het doorgaans wijzigt telkens wanneer u een verbinding maakt met internet en niet gebonden is aan de computer van een bepaalde gebruiker. Wij gebruiken uw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken, statistische informatie te verzamelen, de snelste verbinding tussen uw computer en onze website te bepalen en om de website te beheren en te verbeteren. Uw IP-adres wordt in bepaalde gevallen gelogd door de server om veiligheidsredenen.


Het gebruik van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webserver via uw webbrowser tijdens het online-bezoek op uw computer wordt opgeslagen. Het bevat door uzelf opgegeven informatie (zoals uw voorkeuren of e-mailadres) die in principe alleen gelezen kan worden door de site die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken zowel tijdelijke cookies (“session cookies”), die worden gewist zodra u uw webbrowser verlaat of uw computer uitzet, als permanente cookies (“persistent cookies”) die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen, tenzij u deze uitwist. Session cookies worden gebruikt om het navigeren op websites te verbeteren en om globale statistische informatie te verzamelen. Persistent cookies worden gebruikt voor o.a. het opnieuw oproepen van eerder verstrekte informatie (zoals taalvoorkeur en bezochte pagina’s). Voor meer informatie m.b.t. cookies verwijzen wij naar:  www.allaboutcookies.org .

U kunt uw browser zodanig instellen dat hij u vooraf informeert als cookies worden geplaatst of dat cookies worden geweigerd. Het weigeren van cookies kan technisch tot een beperking van de functionaliteit leiden.

Alle cookies die onze site met uw computer uitwisselt zijn noodzakelijk voor een goede werking van onze site en om u als bezoeker een aangename beleving te bezorgen.


Links

Onze website residentie.verony.be kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Bv. sociaal netwerksites Wanneer u gebruik maakt van deze links verlaat u onze site. Ons privacybeleid is op deze websites niet van toepassing. Bij het gebruik van deze andere sites is het privacybeleid van deze sites van toepassing. U wordt dan ook aangeraden hun privacybeleid te lezen.

 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Toegang

U heeft toegang tot uw persoonsgegevens

Via de contactpagina op de website residentie.verony.be door ons een mail te sturen met de vraag welke gegevens wij over u hebben opgeslagen en bewaard.


Wissen

U heeft het recht om te worden vergeten.

Indien bepaalde gegevens nutteloos blijken voor de nagestreefde doelen, heeft u het recht om te eisen dat ze gewist worden in bepaalde omstandigheden, bv. wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn voor het doel dat werd nagestreefd bij hun inzameling en verwerking. U heeft ten allen tijde ook het recht om uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken. U moet er echter wel rekening mee houden dat het intrekken van de toestemming als direct gevolg kan hebben dat de uitvoering van uw reservering onmogelijk wordt. U kunt uw gegevens anonimiseren of wissen, door ons een bericht te sturen gebruik makend van het contactformulier op onze website residentie.verony.be.

 

Gegevensoverdracht

U heeft het recht om uw gegevens in een digitaal overdraagbaar en digitaal inleesbaar bestand op te vragen. Uw gegevens worden u als een CSV databestand toegestuurd. Dit CSV databestand is dan eenvoudig importeerbaar in een andere dataprocessor. U kunt dit CSV databestand aanvragen door ons een bericht te laten gebruik makend van het contactformulier op onze website residentie.verony.be.

 

Vragen

U kunt ons uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens bezorgen,

via e-mail gebruikmakend van onze contactformulier.

per post naar het volgende adres: Residentie VERONY, Manitobaplein 1, 8370 Blankenberge, België. Gelieve ons in dat geval ook een kopie van uw identiteitskaart (voor- en achterzijde) te bezorgen. Wij zullen u een persoonlijk antwoord bezorgen, hetzij via post, hetzij via e-mail.


Klachten

Alle klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de bovenvermelde post- en e-mailadressen of naar de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel ( www.privacycommission.be ).

Residentie Verony

Manitobaplein 1

8370 Blankenberge

+32 495 929602

reservations@verony.be

© 2024 Vakantie in luxe te Blankenberge.